Vežėjo atsakomybė

Vežėjo pareigos ir atsakomybė

Vežėjo pareigos ir atsakomybė yra reglamentuojama tarptautiniais ir nacionaliniais dokumentais. Tai Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR), Kelių transporto kodeksas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti įstatymai bei tarpvalstybiniai susitarimai tarp Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių.
Sudarius vežimo sutartį, vežėjui tenka pagrindinės su vežimu susijusios pareigos. Vežėjo pareigos yra šios:
1.   Laiku ir sutartyje nurodytu pakrovimo adresu pateikti krovinio gabenimui techniškai tvarkingą ir tinkamą transporto priemonę. Nuo šios pareigos įvykdymo prasideda sutarties vykdymas.
Vežėjas neturėdamas galimybių pateikti transporto priemonės nustatytu laiku, privalo informuoti apie tai užsakovą. Vežėjo atsisakymas be priežasties vežti krovinį negali būti pateisinamas. Vežėjas vežimo sutartimi įsipareigoja pristatyti krovinį į sutartyje nustatytą vietą, todėl privalo elgtis rūpestingai ir imtis visų priemonių, kad įvykdytų sutartį. Tačiau transporto priemonės Pateikimas laiku ir sutartyje nurodytu adresu dar negarantuoja tinkamo įsipareigojimo įvykdymo. Vežėjas privalo pateikti tinkamą kroviniui vežti transporto priemonę. Tai reiškia – ne tik techniškai tvarkingą, bet ir pritaikytą vežti konkretų krovinį.
2.   Atvežti nesugadintą krovinį sutartyje (užsakyme) nurodytu laiku ir adresu. Vežėjo atsakomybė už krovinio praradimą, sugadinimą ar pavėluotą Pastatymą yra reglamentuota teisės aktuose. Krovinys, pristačius jį į paskirties vietą, iš vežėjo turi būti priimama atidžiai jį tikrinant. Nustačius trūkumą ar sugadinimą, tai pažymima krovinį važtaraštyje ir pateikiamos reklamacijos (pretenzijos).
Atkreiptinas dėmesys, kad pagal CMR Konvenciją, esant tam tikroms aplinkybėms, vežėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už padarytus nuostolius arba atsako tik iš dalies. Pasitaiko atvejų, kai iš vežėjo reikalaujama visiškos atsakomybės už krovinio sugadinimą arba jo praradimą, neatsis-velgiant į CMR Konvencijoje išaiškintus apribojimus. Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu praradimas, sugadinimas ar pavėluotas pristatymas įvyko dėl:
•    kroviniu disponuojančio asmens netinkamų veiksmų ar aplaidumo;
•    kroviniu disponuojančio asmens duotų nurodymų, o ne dėl vežėjo netinkamų veiksmų ar aplaidumo;
•    dėl paslėptų prekių defektų, arba dėl aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti, o pasekmės dėl šių aplinkybių negalėjo užkirsti kelio.
Vadovaujantis Kelių transporto kodekso 51 str. 2 dalimi vežėjas neatsako už krovinio praradimą, trūkumą arba sugadinimą, jeigu siuntėjas (gavėjas) neįrodo jo kaltės, kai:
a)   krovinys atvežtas techniškai tvarkinga kelių transporto priemone su nepažeistomis siuntėjo plombomis, o vienetinis krovinys – su tvarkingomis krovinio siuntėjo ar gamintojo apsauginėmis žymomis, bande-rolinėmis plombomis;
b)   krovinio trūksta arba jis sugadintas dėl natūralių priežasčių, susijusių su krovinio vežimu transporto priemonėmis (nudžiūvimo, korozijos, nubyrėjimo ir pan.);
c)   krovinys buvo lydimas siuntėjo ar gavėjo atstovo;
d)   krovinio trūkumas neviršijo natūralaus sumažėjimo normų ar leistinų paklaidos matavimo priemonėmis ribų, taikomų vežant kelių transporto priemonėmis.
3.   Pagal atskirą susitarimą paruošti visus dokumentus, skirtus krovinio pervežimui, taip pat atlikti muitinės procedūras.
Aprūpinti vežėją reikiamais dokumentais, informacija, reikalinga muitines ir kitiems formalumams atlikti yra siuntėjo pareiga. Todėl siuntėjas atsako už visus nuostolius, atsiradusius dėl tokių dokumentų ar duomenų nebuvimo ir netikslumų, išskyrus atvejus, kai dėl to kaltas pats vežėjas.

4.   Pasikrovimo-išsikrovimo vietoje laikytis užsakovo nurodytų instrukcijų-Krovinio vežimo sutartyje numatytos pervežimo sąlygos (maršrutas, krovi-nio pristatymo adresas, kovinio gavėjas ir pan.) kroviniui esant kelyje gali keistis. Todėl tarptautiniu mastu yra susitariama, kad kroviniu disponuojančio asmens nurodymai vežėjui yra privalomi.
5.   Krovinio   pakrovimo   –   iškrovimo   darbus,   krovinio   gabenimą  ir dokumentų įforminimą atlikti per sutartyje nurodytą laiką. Sutartyje vežėjas gali prisiimti krovinio pakrovimo sąlygą, tačiau ir be šio įsipareigojimo vežėjui tenka tam tikros pareigos, susijusios su pakrovimu. CMR Konvencijos 8 str. numato, kad priimdamas vežti krovinį vežėjas privalo:
•    patikrinti ar teisingai nurodytas krovinio vienetų skaičius, jo ženklinimas ir numeracija važtaraštyje;
•    patikrinti krovinio ir pakuotės išorinę būklę.
6.   Apdrausti savo civilinę nuosavybę.
CMR Konvencija numato, jog gavėjas, priimdamas krovinį, privalo kartu su vežėju patikrinti jo būklę ir, pastebėjęs akivaizdžius trūkumus, privalo pareikšti vežėjui pretenziją. Pretenzijos turi būti pareiškiamos vėliausiai krovinio priėmimo metu, arba jeigu nuostoliai ar sugadinimas neakivaizdūs -ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po krovinio priėmimo.